leasing na samochód, leasing samochodowy, leasing samochodu

Odliczenie VAT od paliwa

Odliczenie VAT od paliwa

Zmiany ustawy o VAT wprowadzone nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z 16 grudnia 2010 r. zmienił się zakres, w jakim podatnicy mogą odliczać VAT przy nabywaniu paliwa . Najważniejsza zmiana dotyczy odebranie prawa większości użytkowników tzw. samochodów z kratką do odliczania podatku VAT  przy nabywaniu paliwa. Zasady te są takie same, niezależne od tego czy dotyczą samochodu własnego, samochód na kredyt czy chodzi o leasing na samochód.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliwa  winno przysługiwać podatnikom podatku od towarów i usług, gdy paliwo to było wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych” (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku ( VAT ) naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – przyp. aut.) wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi” – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2011 r. (sygn. ITP-P2/443-985c/10/PS). Ratę leasingu na samochód możesz obliczyć na kalkulator leasingowy tutaj.

Spełnianie wyżej wymienionych warunków jest pierwszym etapem do rozpatrzenia kolejnych ograniczeń. Przepisy wprowadzone 1 stycznia 2011 r. tymczasowo (lata 2011–2012) ograniczają prawo do odliczenia VAT od zakupu paliw. Od 2011 r w przypadku zakupu paliwa do tzw. samochodów z kratką wykazanie tego, że nabyte paliwo ma związek z prowadzoną działalnością nie wystarczy do odliczenia podatku VAT. dotychczas , do 31 grudnia 2010 r. podatnik VAT miał prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do napędu „samochodów z kratką” i samochodów spełniających „wzór Lisaka”. Zasady odliczeń zmieniły się jednak po 31 grudnia 2010 r.

Zmiany wprowadzone na okres od 1 stycznia 2011 przewidują zakaz odliczania VAT od paliw do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o VAT).

Zasady tej nie stosuje się jednak do:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy

6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT).

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1–4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 3 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o VAT).

Prawo do odliczeń VAT od zakupu paliwa przysługuje tylko tym podatnikom, których samochody spełniają określone wymagania. Niespełnienie ich skutkuje całkowitym zakazem odliczania VAT naliczonego przy nabyciu paliw do ich napędu.

Odliczenie VAT od paliwa – Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. art. 86a ustawy o VAT (zawarty w art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o VAT) przepisy ustalają nowe zasady odliczania VAT przy kupowaniu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych oraz odliczania paliwa. Od 1 stycznia 2013 r przewiduje się zakaz odliczania VAT od paliw do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem pojazdów samochodowych wymienionych w pkt 1–7 art. 86a ust. 2 ustawy o VAT (są to te same pojazdy, które zostały wymienione w art. 3 ust 2 pkt 1–6 ustawy o zmianie ustawy o VAT). Zakaz odliczania VAT od paliwa nie dotyczy również pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1–5 art. 86a ust. 2, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1–4 art. 86a ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT stwierdzane będzie na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.  Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w pkt 6 art. 86a ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT, określana będzie na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie ww. decyzji nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawane będą za samochody osobowe. Przepisy od odliczaniu VAT od paliwa na samochód warto brać pod uwagę biorąc leasing na samochód i kalkulując leasing np za pomocą leasing kalkulator a.

Minister finansów będzie mógł od 2013 r. na mocy wydanego przez siebie rozporządzenia ustalić rodzaj dokumentów, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest pojazdem specjalnym jak też  określić dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń), uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.

Odliczanie VAT od paliwa do samochodów ciężarowych niewprowadzonych przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz niestanowiących składników majątku podatnika  Można odliczyć VAT od paliwa do samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony) niewprowadzonych przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz niestanowiących składników majątku podatnika , o ile spełnione będą ogólne wymagania dotyczące wykorzystywania zakupionego paliwa do celów prowadzonej działalności opodatkowanej VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnicy mają bowiem prawo do odliczeń VAT od zakupu paliw na analogicznych zasadach jak właściciele tych pojazdów ) czy podatnicy, którzy wprowadzili swoje samochody do ewidencji środków trwałych.