leasing na samochód, leasing samochodowy, leasing samochodu

Zasady odliczania VAT od samochodów 2014

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o VAT dotyczący nowych zasad odliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy VAT, chcący odliczać 100% VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do swojej działalności będą musieli złożyć do urzędu skarbowego informację VAT-26.
Dane zawarte w formularzu VAT-26 pozwolą organom podatkowym zidentyfikować pojazdy podatnika, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Zgodnie ze wzorem formularza podatnik będzie musiał udzielić informacji odnośnie: marki, modelu, koloru, roku produkcji, daty nabycia oraz numeru rejestracyjnego. Ponadto podatnik będzie musiał wskazać datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem oraz ewentualną datę zmiany sposobu jego wykorzystywania.
Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z nowelą ustawy o podatku od towarów i usług tj. 1 kwietnia 2014 r.

W myśl nowych zasad od 1 kwietnia 2014 r. możliwe będzie pełne odliczenie VAT naliczonego w przypadku pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik, aby odliczyć 100% VAT naliczonego przy zakupie, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym informację o nabytych pojazdach oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia. Odliczenie pełne będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do nabycia oraz wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Przykładowo taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach, gdy:

ODLICZENIE VAT OD SAMOCHODU – STAN NA OKRES 1 stycznia 2014 r. a 1 kwietnia 2014 r.

W tym czasie, podobnie jak do końca 2013 r., obowiązuje przepis zgodnie z którym w przypadku zakupu samochodu osobowego (lub innego niż osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia 60% kwoty VAT na fakturze, nie więcej niż 6.000 zł.
Od początku 2014 r. roku przepisy przewidują jednak dodatkowe kategorie pojazdów, których zakup uprawnia do odliczenia 100% VAT (a nie 60%).
Warunkiem do pełnego odliczenia VAT jest jednak posiadanie – świadectwa homologacji, a także zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdu i odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Ponadto, w przypadku pojazdów, co do których ustawa o VAT zezwala na odliczenie 100% podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, istnieje również możliwość pełnego odliczenia VAT związanego z zakupem paliwa.

ODLICZENIE VAT OD SAMOCHODU – STAN PO od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. w większości przypadków możliwe będzie odliczenie tylko 50% VAT-u. Nowe przepisy przewidują przypadki, w których odliczenie 100% VAT jest możliwe. Generalnie wysokość odliczenia zależna będzie od sposobu użytkowania samochodu. Nie należy również wątpić, że odliczający 100% VAT będą kontrolowani przez organy skarbowe.

Kto odliczy 50% VAT?

Od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy, którzy zakupią samochód o masie do 3,5 tony i przeznaczą go do użytku w tzw. cyklu mieszanym, czyli częściowo na użytek firmowy, a częściowo dla celów prywatnych będą mieli prawo do odliczenia 50% VAT wynikającego z zakupu pojazdu. Ograniczenie 50% dotyczy zarówno pojazdów osobowych, jak i tzw. pojazdów z kratką (samochód osobowy z homologacją ciężarową). Nie będzie miało ono natomiast zastosowania np. do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie kierowcą, czy pojazdów mających otwartą część do przewozu ładunków. 50% odliczenia VAT będzie dotyczyć również niektórych wydatków eksploatacyjnych (np. serwis, myjnia, wymiana opon) poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu w cyklu mieszanym, ale jak na razie nie będzie dotyczyć paliwa. Możliwość odliczenia 50% VAT z faktur za paliwo pojawi się dopiero od 1 lipca 2015.

Kto odliczy 100% VAT?

Od 1 kwietnia 2014 r. będzie także istniała opcja odliczenia 100% VAT w związku z pojazdem do 3,5 tony. Z tej opcji będą mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy zadeklarują używanie zakupionego samochodu wyłącznie do celów służbowych.
Nowe przepisy zakładają domniemanie użytkowania samochodu osobowego w sposób mieszany (dla celów służbowych i prywatnych) i aby skorzystać z pełni odliczenia VAT konieczne będzie spełnienie szeregu warunków i wymogów ustawowych. Chodzi m.in. o prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawiadomienie urzędu skarbowego o posiadaniu samochodu przeznaczonego wyłącznie do użytku służbowego. Informację do urzędu skarbowego będzie trzeba przekazać do 7 dni od daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

Organy podatkowe uznają, że samochód wykorzystywany jest wyłącznie dla celów służbowych m.in. gdy:

  •     Przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest odsprzedaż lub wynajem pojazdów i jest wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego.
  •     Sposób wykorzystywania pojazdu jest potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu, co wyklucza użycie go dla celów innych niż firmowe.
  •     Konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie dla celów prywatnych (np. koparka, podnośnik, auta przeznaczone do przewozu ładunków, itp.).
  •     Z posiadanej przez przedsiębiorcę dokumentacji wynika, że samochód przeznaczony jest tylko do działalności gospodarczej (np. regulamin zakazujący pracownikowi używania pojazdu dla prywatnych celów).

W przypadku, gdy wymagane przez przepisy warunki nie są spełnione, urząd skarbowy może uznać, że samochód był wykorzystywany do celów innych niż firmowe i zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT, a także nałożyć sankcje karnoskarbowe.
Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione i samochód zostanie uznany za przeznaczony tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia 100% VAT dotyczyć będzie zakupu pojazdu i części zamiennych, najmu, leasingu, zakupu paliwa, naprawy, konserwacji oraz usług serwisowych.

Uwaga:
Prowadzący działalność w miejscu zamieszkania nie będą mogli odliczać 100% VAT według powyższych zasad. W przypadku osób fizycznych prowadzących firmę w domu niemożliwe jest obiektywne stwierdzenie, że samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych. Sposób wykorzystania pojazdu umożliwia bowiem np. jego użycie w czasie wolnym od prowadzonej działalności. Ta argumentacja będzie na pewno wykorzystywana w interpretacjach organów skarbowych wydawanych po wejściu w życie zmian w przepisach.